dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Wydatki kwalifikowane

Wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO/ PROW/ POiG.

Za kwalifikowane mogą być uznane jedynie wydatki niezbędne dla realizacji projektu, poniesione zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie i Wytycznymi.

Wydatkami kwalifikowanymi do wsparcia w ramach Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu, lecz nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku.

Wydatki poniesione na:

1) Zakup środków trwałych

2) Koszty budowy/przebudowy

3) Zakup wartości niematerialnych i prawnych

4) Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu

5) Leasing

6) Pożyczkę lub Kredyt

<<<powrót

 

 

razem w unii